خانوو له‌ سه‌روه‌ران

ده‌رباره‌ی

خانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانر

سیفه‌ته‌كانی ده‌ره‌وه‌
  •   به‌ڵه‌كۆن  
  •   مه‌له‌وانگه‌  
  •   پاركی سه‌یاره‌  true
گه‌له‌ری وێنه‌كان
Agent other estates

خانوو له‌ به‌ختیاری

خانوو له‌ گه‌ڕه‌كی به‌ختیاری له‌…

خانوو له‌ نه‌هری

xanuike bchwk nsek bazar 200M

سپۆنسه‌ر